• GREEN KMUTNB

Gallery

Gallery
มจพ. ร่วมพิธีเปิดงาน " ฟอรั่มไม้มีค่า ภายใต้ Theme สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว : Enchanting Green Community"

มจพ. ร่วมพิธีเปิดงาน " ฟอรั่มไม้มีค่า ภายใต้ Theme สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว : Enchanting Green Community"

read more
มหาวิทยาลัยร่วมงาน “ GC Sustainable Living Symposium 2023 : WE ARE GEN S”

มหาวิทยาลัยร่วมงาน “ GC Sustainable Living Symposium 2023 : WE ARE GEN S”

read more
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็น Smart KMUTNB University

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็น Smart KMUTNB University

read more
มหาวิทยาลัยร่วมถ่ายภาพความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวัน "International E-Waste Day 2023"

มหาวิทยาลัยร่วมถ่ายภาพความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวัน "International E-Waste Day 2023"

read more
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน

read more
โมโน เน็กซ์ มหาวิทยาลัยและเครือข่าย ร่วมกิจกรรมชุมชน “ปลูกต้นไม้เพื่อโลก”

โมโน เน็กซ์ มหาวิทยาลัยและเครือข่าย ร่วมกิจกรรมชุมชน “ปลูกต้นไม้เพื่อโลก”

read more
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายร่วมงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023

มหาวิทยาลัยและเครือข่ายร่วมงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023

read more
สำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง การคัดแยกขยะในโครงการจัดการขยะและของเสีย

สำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง การคัดแยกขยะในโครงการจัดการขยะและของเสีย

read more
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเรื่อง "ข้อกำหนดสำนักงานสีเขียวและการประยุกต์ใช้"

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเรื่อง "ข้อกำหนดสำนักงานสีเขียวและการประยุกต์ใช้"

read more