• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
โมโน เน็กซ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยและเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมชุมชน “ปลูกต้นไม้เพื่อโลก”

โมโน เน็กซ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยและเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมชุมชน “ปลูกต้นไม้เพื่อโลก”

read more
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเรื่อง "ข้อกำหนดสำนักงานสีเขียวและการประยุกต์ใช้"

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเรื่อง "ข้อกำหนดสำนักงานสีเขียวและการประยุกต์ใช้"

read more
มจพ. ร่วมประชุม Sun Thailand (สัญจร)  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มจพ. ร่วมประชุม Sun Thailand (สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

read more
โครงการ สกุณาคืนรัง

โครงการ สกุณาคืนรัง

read more
สำนักหอสมุดกลาง จัดให้บุคลากรและแม่บ้านสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการ 7ส  (Big Cleaning Day)

สำนักหอสมุดกลาง จัดให้บุคลากรและแม่บ้านสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการ 7ส (Big Cleaning Day)

read more
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 5ส

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 5ส

read more
สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม 5ส

สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม 5ส

read more
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม 5ส : Big Cleaning Day

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม 5ส : Big Cleaning Day

read more
สำนักวิจัยสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำนักวิจัยสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

read more