• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
มหาวิทยาลัยร่วมถ่ายภาพความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวัน "International E-Waste Day 2023"

มหาวิทยาลัยร่วมถ่ายภาพความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวัน "International E-Waste Day 2023"

read more
สำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง การคัดแยกขยะในโครงการจัดการขยะและของเสีย

สำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง การคัดแยกขยะในโครงการจัดการขยะและของเสีย

read more
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปขวดพลาสติกเป็นกระถางต้นไม้"

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปขวดพลาสติกเป็นกระถางต้นไม้"

read more
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ “GREEN UNIVERSITY ทิ้งเทิร์น ให้โลกจำ”

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ “GREEN UNIVERSITY ทิ้งเทิร์น ให้โลกจำ”

read more
สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดแคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ”

สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดแคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ”

read more
มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

read more
 ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ลดและทดแทนการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ลดและทดแทนการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

read more
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดการขยะอย่างถูกวิธี"

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดการขยะอย่างถูกวิธี"

read more
โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง

โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง

read more