• GREEN KMUTNB

AQI

AQI KMUTNB

AQI

7

No.2 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
Good
28/06/2024 18:19:45
AQI

26

No.4
Good
05/03/2024 20:50:48
AQI

44

No.5
Good
07/02/2024 16:53:03
AQI

40

No.6 (Solar Powered)
Good
07/02/2024 16:37:16
AQI

52

No.8 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Moderate
07/02/2024 16:51:18
AQI

11

No.9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Good
28/06/2024 18:15:41
AQI

10

No.10 ลานอเนกประสงค์
Good
28/06/2024 18:17:14
AQI

54

No.12
Moderate
07/02/2024 16:34:30
AQI

44

No.14 Panel 2
Good
07/02/2024 16:34:29
AQI

43

No.15 ระยอง
Good
07/02/2024 16:52:07
AQI

7

No.16 TGGS
Good
28/06/2024 18:22:18
Visitor : 8,197